ප්‍රශ්නයක් තිබේද? අපට ඇමතුමක් දෙන්න:+ 86-13256715179

ස්ටවුට්

  • Stout beer 330ml & 500ml

    ස්ටවුට් බියර් මිලි ලීටර් 330 සහ මිලි ලීටර් 500 යි

    ස්ටවුට් බියර් 330 මිලි සහ මිලි ලීටර් 500 මධ්‍යසාර පරාසය: 2.5% වෝල් - 8.0% වෝල් බියර් වර්ගය: ලාගර් බියර්, තිරිඟු බියර්, ස්ටවුට් බියර්, පළතුරු බියර් සමත් වූ අයිඑස්ඕ, එච්ඒසීසීපී සහතිකය ඕඊඑම් පිළිගත් පරිමාව: 330 මිලි / මිලි ලීටර් 24 ටින් පෙට්ටි පැස්ටරීකරණය කළ බියර් බියර් 365 දින රාක්ක ජීවිතය මධ්‍යසාර බීම බියර්